Vedtægter Tønder for jagtforening

(efter ændringer i 2004, 2009 og 2010)

1.00      Navn og hjemsted
1.10      Foreningens navn er Tønder Jagtforening
1.20      Foreningens hjemsted er Tønder Kommune

2.00      Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.10      Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter
2.20      DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser

3.00      Formål og opgaver
3.10      Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ's formål, samt i størst muligt udstrækning at udføre er egentligt ungdomsarbejde for foreningens medlemmer under 25 år

4.00      Optagelse
4.10      Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person

5.00      Ophør
5.10      Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december
5.20      Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler
5.30      Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ's vedtægter § § 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ's hovedbestyrelse
5.40      Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue

6.00      Kontingent og hæftelse
6.10      Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent
6.20      Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler om kontingentreduktion for familie, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
6.30      Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser

7.00      Ordinær generalforsamling
7.10      Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender
7.20      Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned. Forslag der   ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse
7.30      Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i den lokale ugepresse eller i DJ's medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse med mindst 2 ugers varsel
7.40      Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

            1.00    Valg af dirigent
            2.00    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
            3.00    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
            4.00    Indkomne forslag
            5.00    Fastlæggelse af kontingent
            6.00    Valg af formand eller kasserer
            7.00    Valg af bestyrelsesmedlemmer
            8.00    Valg af suppleanter
            9.00    Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
            10.00  Valg af fanebærer og suppleant
            11.00 Eventuelt

8.00      Ekstraordinær generalforsamling
8.10      Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel

9.00      Afstemninger
9.10      Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer
9.20      Hvert medlem har én stemme
9.30      Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten eller mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning
9.40      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
9.50      Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter
9.60      Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor

10.00    Bestyrelsen
10.10    Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen
10.20    Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbare er kun medlemmer tilmeldt folkeregisteret i Tønder Kommune
10.30    Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted
10.40    Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen
10.50    Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær
10.60    Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det
10.70    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede
10.80    Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme
10.90    Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende

11.00    Tegningsret
11.10    Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med tre bestyrelsesmedlemmer

12.00    Formue og regnskabsår
12.10    Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer
12.20    Regnskabsåret er kalenderåret

13.00    Revision
13.10    De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier
13.20    Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn
13.30    Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor

14.00    Sammenslutning
14.10    Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening

15.00    Opløsning
15.10    Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses
15.20    Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.00    Æresmedlemmer
16.10    Som Æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der har haft særlig betydning for foreningen, eller som på anden måde ved deres eksempel har gjort sig fortjent til værdigheden

17.00    Ikrafttræden
17.10    Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling, den 10. okt. 1991, træder i kraft, når de er godkendt af DJ. Godkendt af DJ's hovedbestyrelse den 18. oktober 1991

Vedtægter for jagtudøvelse på de af Tønder Jagtforening lejede arealer

Formålet med de lejede arealer
Formålet med de lejede jagtarealer er, at have et samlingsobjekt for medlemmer af foreningen, og at give medlemmerne lejlighed til at udøve jagt samt ved fornuftig beskydning og fredning at værne om vildtet på arealerne

Fællesbestemmelser for jagtarealerne
Fælles for jagtarealerne er, at bestyrelsen for jagtforeningen fastsætter tidspunkterne for afholdelse af fællesjagterne under hensyn til jagtlovens bestemmelser, leder jagten samt bestemmer i hvilket omfang de forskellige vildtarter må beskydes. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bestemme, at der ikke må drives jagt på arealer eller på bestemte vildtarter, når omstændighederne taler derfor
Skydekort til de arealer, hvortil kort kræves, løses hos bestyrelsen, eller en af bestyrelsen bemyndiget person. Betalingen for kortet fastsættes på den årlige generalforsamling
Ved løsning af ande- og bukkekort samt på foreningens fællesjagter, skal gyldigt jagttegn, medlemsbevis og eventuel våbentilladelse forevises på forlangende

Ordensbestemmelser
Under jagt på foreningens arealer er det en pligt og en æressag for foreningens medlemmer, at tage mest mulig hensyn til lodsejerne og til ejerne og lejerne af de tilstødende arealer og at færdes således i terrænet, at markafgrøder ikke beskadiges, træer, hegn og lignende ikke ødelægges, og ikke ved skud udsætte mennesker eller husdyr for fare, samt i øvrigt at holde sig jagtlovens bestemmelser efterrettelige.
Ved grovere eller gentagne overtrædelser af disse bestemmelser er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra at drive jagt på foreningens arealer for et fastsat tidsrum eller for stedse. Et medlem, der udelukkes for stedse kan dog gøre krav på, at udelukkelsen skal forelægges generalforsamlingen, der så skal afgøre, om udelukkelsen skal stå ved magt

Særbestemmelser for de enkelte arealer

Ordensbestemmelser for Sottrup & Sandholm

Foreningens medlemmer er underkastet de bestemmelser, skovejerne fastsætter for færdsel og ophold i ovennævnte områder.

Bestemmelser vedr. bukkejagt og anden jagtudøvelse i Sottrup & Sandholm

1.00      Al skydning skal foregå under iagtagelse af den største forsigtighed over for andre jægere, dyr samt mennesker, der opholder sig i og uden for skoven. Træer, buske samt afgrøder må på ingen måde beskadiges
2.00      Kort til bukke- og hjortejagt løses på et af bestyrelsen indkaldt møde, hvor hver jæger får tildelt bestemte datoer. Kort kan løses ved evt. stedfortræder. Gyldigt medlemsbevis skal forevises. Endvidere skal medlemsbeviset være påtegnet bevis på, at man har fået sin jagtriffel indskudt. Kun påtegning af skydeinstruktør godkendt af Tønder Jagtforening er gældende, DJ-bevis på bestået mærkeskydning under Danmarks Jægerforbund fra samme år er ligeledes gældende. Sidst nævnte regel er midlertidig ikke gældende pga. vores egen bane er lukket
3.00      De ved lodtrækningen tildelte områder skal ubetinget holdes. Pladserne skal besættes ad korteste vej. Det valgte område markeres med pil på det i skoven ophængte kort. Pilen skal fjernes efter endt jagt. Skytten skal indføre navn og dato i den i kassen fremlagte bog. Efter endt jagt skal skoven forlades
4.00      Hver jæger med gyldigt bukkekort har ret til afskydning af én buk/hjort, som tilfalder skytten
5.00      Bestyrelsen fastsætter i hvilket omfang afskydningen må finde sted alt afhængig af bestandens størrelse
6.00      Jægere, der skyder en buk, har 14 dages karantæne fra 16.05. det følgende år, hvorefter han/hun indgår på lige vilkår med andre jægere
7.00      Ved forbiskud til en buk eller andet vildt fortabes retten til al videre jagt i bukketiden. Forbiskud skal straks meddeles bestyrelsen. Skudte bukke skal straks meddeles formanden. Det samme gælder for hjortejagten
8.00      Anskudt vildt skal straks eftersøges ved tilkaldelse af schweisshund og endvidere meddeles til bestyrelsen
9.00      Ingen må indtage pladser efter solopgang og senest 2 timer før solnedgang. Det er ikke tilladt at opholde sig i skoven fra 4 timer efter solopgang og indtil 4 timer før solnedgang
10.00    Al enkeltmandsjagt i skoven er IKKE tilladt
11.00    Ræv må jages i skoven efter flg. regler:
Ræv må skydes i henhold til gældende jagtlov og bekendtgørelser, dog ikke efter 15. november og indtil klapjagten har fundet sted. Ræven må i bukkejagten kun jages i forbindelse med denne og evt. forbiskud skal anmeldes som anført i stk. 7
12.00    Af hensyn til foreningens omdømme er jagt i plantagen fra 01.01. til 16.05. ikke tilladt, dog bortset fra evt. fælles rævejagt
13.00    Bestyrelsen kan meddele tilladelse til schweisstræning i skoven
14.00    Ved grovere eller gentagne overtrædelser af disse bestemmelser er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra at drivejagt på foreningens arealer for et fastsat tidsrum eller for stedse. Et medlem der udelukkes for stedse kan dog gøre krav at udelukkelsen skal forelægges generalforsamlingen, der så skal afgøre, om udelukkelsen skal stå ved magt.

Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at konfiskere vildt til videresalg til fordel for foreningen og til at konfiskere trofæer til destruktion, samt til at pålægge den formastelige bøde. Bøden tilfalder foreningen og kan ikke overstige kr. 2.500,00!

Bestemmelser for de af Tønder Kommune lejede arealer, beliggende i henholdsvis kogene og Tønder by

1.00      Administration og forvaltning af disse arealer, sker i samarbejde med en person udpeget af kommunalbestyrelsen
2.00      På de lejede arealer afholdes én årlig fællesjagt, som bestyrelsen fastsætter tidspunktet for samt bestemmer, i hvilket omfang de forskellige vildtarter må beskydes
3.00      Bortset fra fællesjagten må medlemmer ikke skyde råvildt, harer, fasaner og agerhøns i kogene. Jagten på skovduer, gæs, ænder og vadefugle samt jagtbart skadevildt kan drives frit af medlemmerne, når der forinden er løst andekort. Jagt- og salonriffel må IKKE anvendes
4.00      Jagt skal drives i henhold til gældende jagtlov og bekendtgørelser. Ved jagt i kogene skal jægeren have rådighed over en apporterende hund
a. Jagthunde kan medtages, når disse er lydige og afrettet til jagtbrug, og den af jægeren kan holdes under kontrol
b. Under jagten skal hunden være koblet, og må kun ved apportering slippes
c. Der skal være tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for hunden
5.00      På fællesjagterne må der medtages gæster af medlemmerne. Dette skal meldes til formanden og koster kr. 150,00 pr. person pr. jagt. Formanden kan afvise gæster hvis tilmeldingerne er for mange. 
6.00      Medlemmerne har ret til at medtage gæster på andejagt i kogene, når medlemmet forud for jagten har løst gæstekort
7.00      Medlemmer har gensidig pligt til at forevise jagttegn, medlemsbevis og andekort.
8.00      Nedskudt vildt samt afskudte patronhylstre skal fjernes
9.00      Krage- og skadejagt er tilladt. Fra 01.01. til 31.01. skal jagten anmeldes til bestyrelsen, og i øvrigt udøves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser
10.00    Før og efter hver fællesjagt afholdes parole og vildtparade, og de i fællesjagten deltagende jægere bør deltage
11.00    Under jagt på foreningsarealerne er det en pligt og æressag for medlemmerne, at tage mest mulig hensyn til lodsejerne/lejerne og til ejerne/lejerne af de tilstødende arealer og at færdes således i terrænet, at markafgrøder ikke beskadiges, træer, hegn og lignende ikke ødelægges, og ikke ved skud at udsætte mennesker eller husdyr for fare, samt i øvrigt at holde sig jagtlovens bestemmelser efterrettelige
12.00    Ved grovere eller gentagne overtrædelser af disse bestemmelser er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra at drive jagt på arealerne for et fastsat tidsrum eller for stedse. Et medlem der udelukkes for stedse, kan dog gøre krav på, at udelukkelsen skal forelægges foreningens generalforsamling, der afgør, om udelukkelsen skal stå ved magt. Bestyrelsen bemyndiges endvidere til at konfiskere vildt til videresalg til fordel for foreningen og til at konfiskere trofæer til destruktion, samt til at pålægge den formastelige bøde. Bøden tilfalder foreningen og kan ikke overstige kr. 2.500,00!

Bestemmelser og regler for hundetræning

Regler og aktiviteter for foreningens hundearbejde

Følgende aktiviteter afholdes så vidt muligt hvert år:
1.00      Film- og foredragsaften
2.00      Markdressur for fløjte lydige hunde
3.00      Fordressur
4.00      Schweisstræning
5.00      Vand- og slæbetræning
6.00      Apporteringstræning

Hundetræning på foreningens arealer
Al træning med hund må kun finde sted efter aftale med hundeudvalgets formand
Al træning med hund er forbudt i hårde vinterperioder
Træning fra 01. april til 31. juli begge dage inkl. er ikke tilladt

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/