Tønder Jagtforening – anno 1937

Da Tønder Jagtforening i 1948 holdt generalforsamling på Hagges Hotel, måtte man med beklagelse konstatere, at det var svært for foreningen at finde passende jagtmuligheder til byens jægere i omegnen af Tønder. Ganske vist havde man allerede umiddelbart efter stiftelsen i 1937 lejet et jagtterræn ved Vindtved, men det havde man af forskellige grunde måttet skille sig af med igen allerede i 1941.

Men selv om aktiviteterne i foreningen de første år således især bestod af foredrag, lidt flugtskydning og vildtpleje på de beskedne arealer umiddelbart rundt omkring byen, som foreningen rådede over, så var medlemstallet alligevel steget støt. Da foreningen blev grundlagt i 1937 på initiativ af vognmand W. Jürgensen, var der blot ni medlemmer. I 1944 var tallet steget til 30, og derefter til 60 i 1949. Op gennem 1950’erne tog medlemstilgangen for alvor fart, idet medlemstallet i tiåret mellem 1950 og 1960 steg fra 69 medlemmer til 110.

Men på det tidspunkt var lykken også vendt, og foreningen havde fået fat i nogle gode jagtområder.

Allerede i 1950 lejede foreningen således Frestrup Plantage, hvor jagten stadig er på Tønder Jagtforenings hænder. I de følgende år – indtil rabieskampagnen i 1953 satte en stopper for det – stod jagtforeningen bag nogle gigantiske rævejagter, der omfattede hele egnen omkring Tønder, og hvor der ifølge jagtforeningens protokoller årligt kunne leveres 200-300 ræve!

En anden vigtig milepæl var det, da Tønder Jagtforening i 1959 fik mulighed for at leje450 ha. god jagt i kogene af kommunen. I 1963 fik foreningen jagtretten på resten af Tønder kommunes jorder inklusive resten af legatjorderne i kogene. Med disse aftaler var foreningens trængsler med hensyn til jagt til medlemmerne med et slag løst. Senere kom andre arealer såsom Gørrismark, Mejerholm og Landbrugsskolen til og sikrede jagtforeningnes medlemmer fortsat god jagt.

Det er således ikke noget at sige til, at medlemstallet i de følgende år fortsatte med at stige. I 1977 var der 270 medlemmer, der nød godt af foreningens fællesjagter med især råvildt, hare og fuglevildt på paraden efterfølgende. Men et mindst lige så stort aktiv for foreningen har det været, at medlemmernes på egen hånd – men efter faste regler - har kunnet dyrke den spændende jagt efter ænder, gæs og bekkasiner på foreningens arealer i kogene.

Gennem årene har foreningen ydet en meget stor indsats for vildtpleje på de arealer, den rådede over. Det er eksempelvis i høj grad foreningens fortjeneste, at Tønder og omegn huser en fin fasanbestand, der stammer fra foreningens udsætninger gennem årene. Men foreningen har også været aktiv når vildtet er blevet for talrigt; Tønder Jagtforening har således ydet en betydelig frivillig indsats, når byens vildkaniner og råger er blevet for generende!

I 1992 fusionerede Tønder Jagtforening med byens anden jagtforening,Dansk Jagtforeningfor Tønder og Omegn, der var stiftet i 1972. Det skete i forbindelse med den tilsvarende fusion mellem de to foreningers landsdækkende hovedforeninger, Landsjagtforeningen af 1923, som Tønder Jagtforening hørte under, ogDansk Jagtforening, somDansk Jagtforeningfor Tønder og Omegn var en del af. Foreningen fortsatte under navnet Tønder Jagtforening, nu som en aktiv lokalforening under Danmarks Jægerforbund. Denne store forening, der således har sit udspring i en god idé, fostret af foreningens første formand, vognmand W. Jürgensen i 1937, mønstrer i dag 310 medlemmer, der fortsat nyder godt af det arbejde, som foreningen gennem mere end 70 år har ydet for jagten og vildtet i og omkring Tønder.

Skrevet af Hans Kristensen, Bogjagt.dk

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/